Tin tổng quát

Thanh toán tiền nước và các khoản thanh toán

📍Thực hiện nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hoá đơn điện tử. 📍Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng cải cách thủ tục hành chánh góp phần thuận tiện trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hoá đơn.

Quyết định tăng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM lộ trình 2019-2022

1