Tin nội bộ

ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ

ĐỐI VỚI HỘ KHẨU TPHCM NHƯNG KHÔNG CÙNG ĐỊA CHỈ HÓA ĐƠN

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÓ HỘ KHẨU TPHCM