Ảnh hưởng áp lực nước khu vực Phường 1, 2, 3, 4, 5, 12 Quận Tân Bình và khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất từ 21h00 ngày 06/07/2024 đến 05h00 ngày 07/07/2024


Căn cứ Thông báo số 4959/TH-KTCN ngày 02/07/2024 về việc ảnh hưởng áp lực cấp nước để phục vụ công tác “Bảo trì bảo dưỡng tuyến ống cấp nước trên địa bàn Công ty quản lý”. Trong thời gian thi công, sửa chữa áp lực nước sẽ yếu hơn so với hiện tại.


02/07/2024