Tạm ngưng cung cấp nước từ 21g 11/12/2021 đến 05g 12/12/2021


Tạm ngưng cung cấp nước từ 21g 11/12/2021 đến 05g 12/12/2021 nhằm bảo trì nhà máy nước Thủ Đức


06/06/2022