Tạm ngưng tiếp khách hàng tại Phòng giao dịch Công ty CP Cấp nước Tân Hòa kể từ Thứ Hai ngày 26/07/2021


Thực hiện Chỉ thị Số 12-CT/TU ngày 22/07/2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Văn bản Số: 2468/UBND-VX về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


30-05-2021