Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2024


Thông báo về điều chỉnh giá nước sạch, thu hộ giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2024


 

26/02/2024