Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước khu vực Phường 01, 02, 03, 04, 05, 12, Quận Tân Bình từ khoảng 21h00 ngày 30/9/2023 đến khoảng 05h00 ngày 01/10/2023


Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước khu vực Phường 01, 02, 03, 04, 05, 12, Quận Tân Bình từ khoảng 21h00 ngày 30/9/2023 đến khoảng 05h00 ngày 01/10/2023