Điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2023


Điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho các khách hàng sử dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2023


 

20/12/2022