Tạm ngưng cung cấp nước từ 22g 04/12/2021 đến 05g 05/12/2021


Tạm ngưng cung cấp nước từ 22g 04/12/2021 đến 05g 05/12/2021 nhằm bảo trì nhà máy nước Tân Hiệp


Tạm ngưng cung cấp nước từ 22g 04/12/2021 đến 05g 05/12/2021 nhằm bảo trì nhà máy nước Tân Hiệp
06/06/2022