Vận hành mạng lưới cấp nước Phường 4, Quận Tân Bình từ ngày 19/05/2022


Vận hành mạng lưới cấp nước để phục vụ công tác giảm thất thoát nước DMA 03-08 thuộc đia bàn Phường 4, Quận Tân Bình từ ngày 19/05/2022


17-05-2022