Về việc thu thập, cập nhật số định danh cá nhân để cấp định mức nước sinh hoạt


Thực hiện theo Luật Căn cước công dân số: 59/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014 và Kế hoạch số 3274/KH-KDDVKH ngày 29/06/2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Giòn - TNHH MTV, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc cập nhật số định danh cá nhân để cấp định mức nước sinh hoạt.


 Đính kèm tài liệu

     ✅ Website đăng ký trực tiếp: tại đây

      Mẫu Khai báo TV01/CNTH. Tải file tại đây !

   Tham khảo các mẫu CT07 CT08 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/05/2021 của Bộ Công An.

29/04/2022