Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 06/03/2019. Chất lượng nước ăn uống CPCN Tân Hòa 06/03/2019 6/17/2019 10:06:08 PM
1