Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu nước máy thuộc địa bàn quản lý ngày 12/03/2019.

Chất lượng nước ăn uống CPCN Tân Hòa 12/03/2019

6/17/2019 10:07:10 PM
1