Lịch sử hình thành


Lịch sử hình thành


+ Năm 2005 : Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 04/10/2005 trên cơ sở tách ra từ Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân theo Quyết định số : 68/ QĐ-TCT-TC ngày 31/08/2005 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con.

 

+ Năm 2010 : Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa theo quyết định số 3745 / QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

+ Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/11/2010 theo Luật Doanh Nghiệp năm 2005, theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0310350068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2010.

11/05/2023