THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIÁN ĐOẠN CUNG CẤP NƯỚC KHU VỰC Q.TÂN BÌNH GỒM CÁC PHƯỜNG 01, 02, 03, 04, 05 & 12 TỪ 21H00 NGÀY 04/03/2023 ĐẾN 05H00 NGÀY 05/03/2023


THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIÁN ĐOẠN CUNG CẤP NƯỚC KHU VỰC Q.TÂN BÌNH GỒM CÁC PHƯỜNG 01, 02, 03, 04, 05 & 12 TỪ 21H00 NGÀY 04/03/2023 ĐẾN 05H00 NGÀY 05/03/2023


03/03/2023