Bảng giá nước


GIÁ BIỂU, ĐƠN GIÁ, CÁCH TÍNH TIỀN NƯỚC


GIÁ BIỂU, ĐƠN GIÁ, CÁCH TÍNH TIỀN NƯỚC

GIÁ NƯỚC NĂM 2015 ĐẾN 14/11/2019
Đơn vị tính là: đồng (VNĐ)

Giá nước
(đồng/m3)

Thuế GTGT 

(5%)

Phí bảo vệ môi trường
(10%) (đồng/m3)

Cộng

(đồng/m3)

Đối tượng sinh hoạt (Giá Biểu 11, 21)

 

 

 

 

  • Đến 4m3/người/tháng

5.300 

265 

530 

6.095  

  • Từ 4mđến 6m3/người/tháng

10.200 

510 

1.020 

11.730  

  • Trên 6m3/người/tháng

11.400 

570 

1.140 

13.110  

Đối tượng không sinh hoạt

 

 

 

 

 - Đơn vị sản xuất (Giá Biểu 12, 22, 32)

9.600 

480 

960 

11.040  

 - Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể (Giá Biểu 31)     

10.300 

515 

1.030 

11.845  

 - Đơn vị kinh doanh, dịch vụ (Giá Biểu 13, 23, 33)

16.900 

845 

1.690 

 19.435  

 

 

01-05-2019